Aktualności
Stypendium socjalne
2014-09-04
Informacje dotyczące stypendium socjalnego.

STYPENDIUM SOCJALNE

 

Wnioski ( można pobrać także w sekretariacie szkoły) na stypendium socjalne należy składać w szkołach w terminie do 15.09.2014r.

Do wniosku każdy wnioskodawca dołącza wypełnione oświadczenie zgodne z przesłanym wzorem.

W przypadku braku, na dzień złożenia wniosku, któregoś z dokumentów należy w terminie do dnia 26.09.2014r. dostarczyć niniejszy dokument do Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 1A - Wydział Edukacji pok. 117 ( telefon kontaktowy 62 50 49 731).

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 456,00 zł netto. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Przypominamy, iż do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć w zależności od sytuacji rodzinnej:

- zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub umowy cywilnoprawnej zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek: na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe oraz chorobowe,

- zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,

- ksero decyzj iub dowód otrzymania renty, emerytury, świadczenia przed emerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,

- zaświadczeniezurzędugminy lub oświadczenieopowierzchnigospodarstwarolnegowhektarachprzeliczeniowych,

- decyzję lub inny dokument z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej lub pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,

- zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informację o wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, odliczonych od dochodu składek naubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierającego informację o formie opodatkowania,

- zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

- kserokopia ( oryginał do wglądu) decyzji przyznających świadczenia (np.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna),

- wyroki sądowe ( oryginał do wglądu) dotyczące wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia od komornika o nieściągalności alimentów,

- zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.

 

Załączniki do pobrania: