Aktualności
Stypendium socjalne
2015-09-03
Informacje dotyczące stypendium socjalnego.

Wnioski na stypendium socjalne należy składać w szkołach w terminie do 15.09.2015 r.
Do wniosku każdy wnioskodawca dołącza wypełnione oświadczenie (DO POBRANIA W SEKRETARIACIE)
W związku z publikacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium będzie od 1 października wynosił 514 zł. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Przypominamy, iż do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć w zależności od sytuacji rodzinnej:
- zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub umowy cywilnoprawnej zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek: na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe oraz chorobowe,
- zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,
- ksero decyzji lub dowód otrzymania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
- zaświadczenie z urzędu gminy lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
- decyzję lub inny dokument z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej lub pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
- zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informację o wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierającego informację o formie opodatkowania,
- zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
- kserokopia ( oryginał do wglądu) decyzji przyznających świadczenia (np.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna),
- wyroki sądowe ( oryginał do wglądu) dotyczące wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia od komornika o nieściągalności alimentów,
- zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.

Pliki do pobrania:

Katalog wydatków kwalifikowanych przy rozliczaniu szkolnego stypendium socjalnego.doc

Oświadczenie do stypendium socjalneo.doc

Wniosek do stypendium socjalnego.doc