Aktualności
„Wspominasz ciągle surową Tajgę” - konkurs poezji o tematyce sybirackiej.
2018-03-15

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„Wspominasz ciągle surową Tajgę" - poezja o tematyce sybirackiej.

I Nazwa konkursu:

Konkurs recytatorski: „Wspominasz ciągle surową Tajgę..." - poezja o tematyce sybirackiej.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu.

II Cele konkursu:

• popularyzowanie twórczości o tematyce sybirackiej,
• rozwijanie zdolności recytatorskich,
• zainteresowanie uczniów poezją i historią Polski,
• rozwijanie umiejętności publicznych wystąpień,
• prezentacja umiejętności uczniów.

III Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. VII), gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Jury oceniać będzie recytatorów w dwóch grupach wiekowych:
- szkoła podstawowa (kl. VII), gimnazjum
- szkoła ponadgimnazjalna.

IV Termin i miejsce konkursu:

1. Konkurs odbędzie się 25.04.2018 o godzinie 10.00.
2. Miejsce konkursu: Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu, ul. Wąska 13.

V Przebieg konkursu:

1. Uczestników konkursu ocenia jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu: Danuta Matysiak i Anna Szuleta oraz dwóch opiekunów uczestników konkursu wybranych w drodze losowania.
2. Uczniowie oceniani będą w dwóch kategoriach:
• szkoła podstawowa (kl. VII), gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
3. Każda szkoła może wyłonić swoją reprezentację liczącą nie więcej niż 3 uczniów.
4. Obowiązują karty zgłoszenia ucznia do konkursu (wzór karty w załączeniu).
5. Wszyscy uczestnicy przygotowują do oceny jeden utwór poetycki o tematyce sybirackiej.
6. Czas jego recytacji nie może przekroczyć 4 min. Można korzystać również
z rekwizytów i podkładu muzycznego.
7. Kolejność występów wyznacza się w drodze losowania.
8. Ocenianie jest tajne.
9. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
10. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom pamiątkowy.
11. Ponadto osoby wyróżnione otrzymają nagrody książkowe.

VI Kryteria oceny recytacji obejmują:

• dobór repertuaru,
• dykcję,
• interpretację,
• kulturę słowa,
• ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy - podziękowania.

VII Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 16.04.2018r. karty zgłoszenia i oświadczenia (w załączeniu) na adres:

Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru
62-800 Kalisz, ul. Wąska 13
telefon: 62 502 50 61
telefon komórkowy: 509 122 599
fax: 62 766 79 57
e-mail: zs@um.kalisz.pl

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.