MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Aktualności
Stypendium socjalne dla mieszkańców Kalisza
2021-08-26
STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza

Termin składania wniosków - do 15 września 2021 r. do godz. 15:00 do sekretariatu szkoły

Pełnoletni uczeń sam składa wniosek i podpisuje go we własnym imieniu!!!

Niepełnoletnim uczniom wniosek podpisuje rodzic/opiekun prawny.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł. netto na członka rodziny (liczy się dochód za miesiąc poprzedzający składanie wniosku, czyli sierpień).

Do wniosku koniecznie należy dołączyć upoważnienie do przelewu na konto!!!

Świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie są wliczane do dochodu (prosimy nie dołączać tych decyzji do wniosku).

Imienne faktury (na wnioskodawcę, czyli rodzica lub pełnoletniego ucznia) należy złożyć do szkoły:

* w I sem. roku szkolnego - do 31 października

*w II sem. roku szkolnego - do 30 kwietnia (brakujące faktury wystawione po 30 kwietnia należy przedłożyć w Wydziale Edukacji)

Każde pole we wniosku „Występowanie dochodu w rodzinie" musi być uzupełnione słowem tak lub nie, a dochód potwierdzony odpowiednim dokumentem.

w załączniku szczegółowe informacje.

Katalog i pouczenie dotyczące stypendium do pobrania w pliku (*.doc)

Sposoby dokumentowania źródła dochodu do stypendium do pobrania w pliku (*.doc)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego do pobrania w pliku (*.pdf)

Wniosek przelewu na konto do pobranaia w pliku (*.doc)

 

Galeria