MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Aktualności
CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSK@ 2020
2021-11-19

 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3).

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i uczniów z wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) oraz dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP). Grupa uczniów naszej szkoły w ramach podprojektu Akademia Kształcenia Wyprzedzającego poznaje krajobraz kulturowy najstarszej dzielnicy Kalisza – Śródmieścia. Realizacja projektu umożliwi poznanie miejsc i wydarzeń związanych z wielowiekową historią naszego miasta. Pozwoli zrozumieć przeszłość, która tworzy teraźniejszość. Podejmowane działania wdrożą do lepszego rozpoznania śladów społeczności dziś nieobecnych oraz "ocalą od zapomnienia" dokonania minionych pokoleń kaliszan. Realizacja projektu ma na celu dwa zadania. Pierwsze ma wprowadzić uczestników w zagadnie¬nia strategii kształcenia wyprzedzającego i służy wdrożeniu tej strategii do codziennej pracy szkolnej. Strategia kształcenia wyprzedzającego aktywuje posiadane informacje, pomaga je twórczo przetwarzać i na ich podstawie konstruować podstawy nowych kom¬petencji kulturowych. Drugie z zadań służy poznaniu bogactwa krajobrazu kulturowego Wielkopolski, zwłaszcza regionu zamieszkiwanego przez uczestników projektu. Opis krajobrazu kulturowego jest zadaniem projektowym, które każda grupa wspólnie z nauczycielem realizuje. Członkami grupy projektowej są: Natalia Ambroziak, Dominika Błoj, Magdalena Kupaj, Alicja Płóciennik, Oliwia Stemplewska, Patrycja Winnowicz, Wiktoria Kubiak, Klaudia Bryła. Opiekę nad zespołem uczniowskim sprawuje Danuta Matysiak. Specjalistą IT wspierającą pracę grupy jest Katarzyna Kruczkowska. Zapraszamy do śledzenia naszych działań na stronie szkoły i FB.

Galeria